×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

เปิดฉบับเต็ม‘แบงก์ชาติ’ส่งหนังสือด่วนถึงครม. จี้รัฐทบทวน‘ดิจิทัลวอลเล็ต’หวั่นก่อหนี้มหาศาล

 24 เม.ย. 2567 11:56 | 434 view

 @pracha

Facebook X Share

เปิดฉบับเต็ม‘แบงก์ชาติ’ส่งหนังสือด่วนถึงครม. จี้รัฐทบทวน‘ดิจิทัลวอลเล็ต’หวั่นก่อหนี้มหาศาล

24 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 เม.ย.2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปคือมองว่าโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ ต้องใช้เงินจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดภาระหนี้ผูกพันต่อรัฐบาลในอนาคต ดังนี้

1.ความจำเป็น โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท และผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ

1.1 ควรดูแลครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่า และใช้งบประมาณลดลง  โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ 15 ล้านคน ซึ่งดำเนินการได้ทันที และใช้งบประมาณเพียง 150,000 ล้านบาท และควรทำแบบแบ่งเป็นระยะ (phasing) เพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลัง  โดยความจำเป็นกระตุ้นการบริโภคในวงกว้างมีไม่มาก โดยในปี 2566 การบริโภคภาคเอกชนของไทยขยายตัวร้อยละ 7.1 เทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงปี 2553 – 2565 ขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 ต่อปี

1.2 โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ก่อให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากในระยะยาว และหากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพภาระหนี้ภาครัฐได้ จะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น เกณฑ์การประเมินของ Moody’s ได้กำหนดอัตราส่วนภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อรายได้ของประเทศในกลุ่ม Baal (Rating ของไทยในปัจจุบัน) ไว้ว่าไม่ควรเกินร้อยละ 11  มองว่า โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท จะทำให้มีอัตราสูงกว่าเกณฑ์ในปี 2568  หากไทยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ จะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมภาครัฐและภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้น

1.3 การเพิ่มวงเงินกู้ปีงบประมาณ 2568 จนเกือบเต็มกรอบที่กฎหมายกำหนด ทำให้เหลือวงเงินกู้ได้อีกราว 5,000 ล้านบาท เทียบกับวงเงินคงเหลือเฉลี่ยในปีก่อน ๆ มากกว่า 100,000 ล้านบาท  อาจกระทบการจัดสรรวงเงินจากงบประมาณปี 2567 ทำให้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นลดลงจนอาจไม่เพียงพอรองรับกรณีฉุกเฉิน ภายใต้สถานการณ์การเมืองโลกความไม่แน่นอนสูงและภาวะภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น

1.4 รัฐบาลควรคำถึงความคุ้มค่าของการนำงบประมาณ 500,000 ล้านบาท ไปใช้ลงทุนแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ตัวอย่างการใช้งบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่   โครงการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ (ใช้งบ เฉลี่ย 3.8 ล้านบาทต่อตำแหน่ง)  สร้างบุคลากรการแพทย์ได้กว่า 130,000 ตำแหน่ง   โครงการ เรียนฟรี 15 ปี สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ (83,000 ล้านบาทต่อปี)  สนับสนุนได้นานถึง 6 ปี   โครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร (40,000 ล้านบาทต่อสาย)  พัฒนาได้กว่า 10 สาย   โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (190,000 ล้านบาทต่อสาย)  พัฒนาได้กว่า 2 สาย

2. แหล่งเงินสำหรับดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทวงเงิน  500,000 ล้านบาท นำมาจากงบประมาณรายจ่าย  และกู้เงินจาก ธ.ก.ส.  โดยรัฐบาล รับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  ต้องไม่ขัดแย้งกับการควบคุมระบบเงินตรา   และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร ควรมีความชัดเจนทางกฎหมายว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้หน้าที่และอำนาจและอยู่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และรอบคอบ จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา  ธปท. ในฐานะผู้กำกับดูแลความเสี่ยงและฐานะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีข้อกังวลว่า การที่รัฐบาลจะมอบหมายให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยยังมีภาระหนี้คงค้างกับ ธ.ก.ส. ถึงประมาณ 800,000 ล้านบาท

3.ผู้พัฒนาระบบสำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท นับว่ามีความซับซ้อนและต้องรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก  จึงต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร และมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk)  ธปท.  จึงห่วงใยในการพัฒนาและดำเนินการระบบ   จึงควรใช้ ระบบพร้อมเพย์ และ Thai QR Payment เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ และใช้ประโยชน์สูงสุด จากโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่มีอยู่ด้วยเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่มีความซับซ้อนในหลายมิติ  รวมทั้งเป็นระบบเปิด (Open-loop)  ต้องเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการหลากหลาย  ควรกำหนดโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของระบบที่ชัดเจน ตลอดจนวางแผนการพัฒนาและทดสอบที่รัดกุมครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ    รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก  ไม่ให้ติดขัด หรือเกิดการใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของโครงการ

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริต  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรกำหนดกลไกลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริต ในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นที่ปัญหาพึงคาดหมายได้ตั้งแต่เริ่มแรก เช่น แนวทางการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด การป้องกันการลงทะเบียนเป็นร้านค้าปลอม  การกำหนดประเภทและขนาดของร้านค้าเพื่อรองรับเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าต้องห้ามธปท. มีความเห็นว่า การพิจารณากรอบหลักการและ รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท  เป็นโครงการมีรายละเอียด  ซับซ้อนใช้งบประมาณจำนวนมาก กระทบต่อภาระการคลังในระยะยาว  มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ จึงต้องรัดกุมอย่างเต็มที่ จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแนวทางหรือมาตรการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมด้วย

/////////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

'นายกฯสิงคโปร์'ขอบคุณไทยช่วยเหลือผู้โดยสารเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศอย่างดี

23 พ.ค. 2567 10:24 19 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 23 พ.ค. 67

23 พ.ค. 2567 10:23 20 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 พ.ค. 67

23 พ.ค. 2567 09:58 41 views

ข่าว

เปิดภาพสุดประทับใจ! 'ในหลวง'ทรงมีพระเมตตาต่อเด็กที่ยืนถวายความเคารพ

23 พ.ค. 2567 09:49 40 views

ข่าว

นายกฯลุ้น จับตาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่ง "รับ" หรือ "จำหน่ายคดี" พิชิต

23 พ.ค. 2567 09:02 76 views

ข่าว

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.อิหร่านเสียชีวิต

23 พ.ค. 2567 08:56 63 views

ข่าว

ผู้สมัคร สว.  ห้ามแนะนำตัวผ่านสื่อ

22 พ.ค. 2567 14:47 790 views

ข่าว

ผู้โดยสาร131คนถึงสิงคโปร์แล้ว อีก79คนยังพักรักษาตัวที่กทม.

22 พ.ค. 2567 14:39 372 views

ข่าว

CEO สิงคโปร์แอร์ไลน์ เสียใจเหตุตกหลุมอากาศ เผยผู้โดยสาร 131 คน ลูกเรือ 12 คน เดินทางถึงสิงคโปร์แล้ว

22 พ.ค. 2567 11:13 372 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ ขอบคุณสปิริต ‘พิชิต’ลาออกจากตำแหน่งฯ

22 พ.ค. 2567 11:06 278 views

ข่าว

เศรษฐา พอใจเดินสายยุโรป

22 พ.ค. 2567 11:01 398 views

ข่าว

นายกฯเผยจันทร์นี้เตรียมเรียกถก ครม.เศรษฐกิจนัดแรก

22 พ.ค. 2567 10:58 362 views

ข่าว

‘เศรษฐา’รอดยาก!‘พิชิต’ลาออกตอกย้ำความผิดสำเร็จแล้ว

22 พ.ค. 2567 10:51 260 views

ข่าว

22-24 พ.ค. เตือนฝนตกหนัก

22 พ.ค. 2567 10:20 200 views

ข่าว

ช็อก สิงคโปร์แอร์ไลน์ออกแถลงการณ์ ลงจอดฉุกเฉินที่สุวรรณภูมิ ผู้โดยสารตาย 1

21 พ.ค. 2567 21:17 385 views

ข่าว

อำนวยความสะดวกด้านจราจร ในห้วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

21 พ.ค. 2567 16:11 167 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้